A. Cookies

De website https://texterior.be maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die op de klant zijn computer opgeslagen worden. Zij worden onder andere gebruikt om de website sneller te laden, te onthouden op welke manier de klant ingelogd is op de website en om de producten die de klant wilt bestellen, op te slaan in een winkelwagentje.

De (potentiele) klant kan zijn/haar browser zo instellen dat hij/ zij geen cookies ontvangt.

De (potentiele) klant kan de cookies tevens verwijderen door bij de instellingen van zijn/haar browser de geschiedenis te verwijderen.

 
B. Privacy Policy

  1. Algemeen informatie

Texterior verzamelt en verwerkt (persoons)gegevens van (potentiele) klanten in het kader van haar werkzaamheden als adviseur van interieur en exterieur. Zij handelt conform de “ Wet van 30.07.2018 tot  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”. Deze wet is online raadpleegbaar via de volgende link;

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018073046

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op de website van de gegevenbeschermingsautoriteit:

https://www.privacycommission.be/nl

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is:

Texterior
Leiselestraat 54
8200 Brugge
BE 0771 427 043

  1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De gegevens worden door Texterior en haar medewerkers uitsluitend verzameld en verwerkt in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening als advocatenkantoor.

Zij verwerkt deze gegevens op grond van:

  • De overeenkomst met de (potentiele) klant.
  • Haar wettelijke verplichtingen.

  1. Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden bewaard door Texterior voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen.

Texterior zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan.

  1. Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

De (potentiele) klant kan zijn persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Texterior op het adres info@texterior.be.

De (potentiele) klant kan zich tevens verzetten tegen de verwerking van de gegevens door de verantwoordelijke. Dit kan door een e-mail te richten aan Texterior op het adres info@texterior.be.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door Texterior kunnen ingediend worden op het adres info@texterior.be.